Vaše povinnosti týkajúce sa bezpečnosti pri požiari a súladu s CPR

Nech už je vaša úloha v dodávateľskom reťazci káblov akákoľvek - veľkoobchodník, distribútor, špecifikujúca organizácie, inštalujúce organizácie - máte presne určené právne povinnosti týkajúce sa bezpečnosti pri požiari a súladu s CPR. Nasledujúci prehľad pomôže zaistiť splnenie všetkých povinností.

Požiarna bezpečnosť


Bezpečnosť bežného elektrického obvodu je ovplyvnená výberom produktu a jeho inštaláciou. Požiarna bezpečnosť káblov - s výnimkou káblov pre integritu obvodu, ktorými sa tu nezaoberáme - väčšinou, aj keď nie výlučne, súvisí so schopnosťou materiálu prispieť k požiaru uvoľňovaním tepla a emisií. Takáto reakcia na požiar sa v každej krajine reguluje pomocou klasifikácie CPR.


Pri návrhu obvodu musí špecifikujúca organizácia okrem bežných elektrických vlastností predpísať aj úroveň požiarnej odolnosti definovanú triedou reakcie na oheň požadovanú miestnymi nariadeniami a vyjadriť ju pomocou tried CPR a ďalšími parametrami (hustota dymu, horiace odkvapy a kyslosť splodín horenia). Musí si byť vedomý, že toto je požadované minimum a že je jeho povinnosťou zhodnotiť prípadné riziká, ktoré môžu vyžadovať zvýšenie úrovne požiarnej odolnosti kábla.


Pri montáži elektrického obvodu musí inštalujúca organizácia dodržiavať miestne nariadenia pre inštaláciu, aby bolo vyhotovenie dokonalé, a musí sa uistiť, že káble sú certifikované podľa CPR a ich trieda reakcie na oheň zodpovedá nariadeniu. Nariadenie je samozrejme nadradené špecifikáciám minimálnych prípustných požiadaviek. Špecifikácie nemôžu predpísať úroveň klasifikácie nižšiu, než je úroveň predpísaná nariadením.

Kontrolný zoznam pre požiarnu bezpečnosť

Zvážili ste prípadná požiarne riziká?

Zodpovedá úroveň klasifikácie miestnemu nariadenia? Sú predpísané prídavné vlastnosti?

Je kábel, ktorý chcete inštalovať, správne certifikovaný podľa CPR? Zodpovedá jeho trieda reakcie na oheň špecifikáciám a nariadením?

Môj učiteľ CPR

Pridajte sa k nášmu bezplatnému školiacemu programu a naučte sa všetko o CPR a výhodách, ktoré jeho dodržaním získate.

Súlad s CPR


Distribútori by mali urobiť vhodné opatrenia, aby zabezpečili umiestnenie na trh iba takých káblov, ktoré vyhovujú požiadavkám CPR. Inštalujúce organizácie zodpovedajú za káble, ktoré inštalujú.

Káble musia vyhovíte požiadavkám CPR před ich umiestnením na trh. Preto nie je možné inštalovať ani káble, ktoré síce majú správne elektrické / mechanické vlastnosti, ale nie sú označené značkou CE podľa CPR.

Nízkonapäťové káble sú označené značkou CE podľa smernice o nízkom napätí (LVD), ale súlad s LVD neumožňuje ich použitie v stavbách. Musí sa venovať maximálna pozornosť tomu, aby sa zabránilo nedorozumeniam pri zamýšľanom použití kábla.

Káble, ktoré sú označené značkou CE podľa CPR, musia mať vyhlásenie o parametroch, v ktorom sú uvedené všetky informácie potrebné k rozlíšenie pravých káblov certifikovaných poverenými notifikované orgány od nepravých káblov neistého pôvodu (ďalšie informácie o Vyhláseniach o parametroch a označenie nájdete v programe Môj učiteľ CPR).

Na štítku sú vytlačené informácie o triede reakcie kábla na oheň a o jeho pôvode. Aby sa zabránilo nesprávnemu užívania, je na štítku špecifikované tiež zamýšľané použitia a notifikovaný orgán. Výrobca, typ kábla a kód vysledovateľnosti sú väčšinou uvedené na samotnom kábli.

Vyhlásenie o parametroch je obvykle súčasťou záverečnej správy vydanej inštalujúcou organizáciou pri popise inštalácie. Vyhlásenie o vlastnostiach preto musí byť inštalujúciejorganizácii k dispozícii v miestnom jazyku buď v papierovej alebo digitálnej podobe a musí obsahovať informácie uvedené na kábli alebo štítku.

Kontrolný zoznam pre súlad s CPR

Je kábel, ktorý kupujem a distribuujem, správne označený značkou CE podľa CPR v súlade s miestnymi nariadeniami?

Je určené použitie kábla uvedené na štítku (alebo v inom sprievodnom dokumente) v súlade s oblasťou, v ktorej bude kábel používaný?

Je Vyhlásenie o parametroch správne spísané a dané k dispozícii?