Dit ansvar for sikkerheden i tilfælde af brand og for overholdelse af byggevareforordningen

Uanset hvad din rolle er i kabelforsyningskæden – grossist, ordregiver eller installatør – har du præcise juridiske ansvar for sikkerheden i tilfælde af brand og for overholdelse af byggevareforordningen. Følgende tjekliste kan være med til at sikre, at du opfylder dine forpligtelser.

Brandsikkerhed


Sikkerheden ved et normalt elektrisk kredsløb påvirkes af valget af produktet og dets installation. Når der henvises til brandsikkerhed for kabler – bortset fra til kredsløbsintegritet, der ikke behandles her – er det primært, men ikke udelukkende, forbundet med materialets bidrag til ilden i form af varmefrigivelse og emissioner. Disse egenskaber reguleres i hvert land med klassifikationen i byggevareforordningen.

Ved udformning af et kredsløb skal ordregiveren ud over de sædvanlige elektriske egenskaber fastsætte det niveau af brandmæssige egenskaber, der kræves i henhold til lokale bestemmelser udtrykt i klasser ifølge byggevareforordningen og yderligere egenskaber (røgtæthed, flammedråber og forbrændingsprodukternes surhedsgrad). Ordregiveren skal vide, at dette er minimumskravet, og at det er hans eget ansvar at vurdere eventuelle specifikke risici, som kræver en forøgelse af niveauet af kablets brandmæssige egenskaber.

Ved montering af et elektrisk kredsløb skal installatøren følge den lokale installationsstandard for perfekt udførelse, men være sikker på, at kablerne er certificeret ifølge byggevareforordningen, og at deres egenskaber svarer til bestemmelserne. Bestemmelserne tilsidesætter naturligvis specifikationerne for det mindst acceptable krav. Specifikationerne kan ikke fastsætte et lavere klassifikationsniveau end forordningen.

Tjekliste for brandsikkerhed

Er der blevet taget hensyn til brandfarer?

Er klassifikationsgraden i overensstemmelse med de lokale bestemmelser? Er der fastsat yderligere parametre?

Har kablet som skal installeres den korrekte CPR certifikation ifølge byggevareforordningen? Er dets egenskaber i overensstemmelse med specifikationer og bestemmelser?

Min vejleder om byggevareforordningen

Deltag i vores gratis undervisningsprogram, og lær alt om byggevareforordningen og de fordele, du opnår ved at overholde den.

Overholdelse af byggevareforordningen


Distributører skal træffe passende foranstaltninger for at sikre, at de kun markedsfører kabler, som er i overensstemmelse med kravene i byggevareforordningen. Installatører er ansvarlige for de kabler, de installerer.

Kablerne skal først overholde byggevareforordningen, når de gøres tilgængelige på markedet. Derfor kan kabler ikke installeres, hvis de ikke er CE-mærket under byggevareforordningen, selvom de overholder de elektriske/mekaniske krav.

Lavspændingskabler er CE-mærkede i henhold til lavspændingsdirektivet, men overholdelse af lavspændingsdirektivet gør det ikke lovligt at bruge dem i byggeri. Der skal udvises maksimal omhu for at undgå misforståelser i forbindelse med den tilsigtede anvendelse af kablet.

Kabler, der er CE-mærkede ifølge byggevareforordningen, skal have en ydeevnedeklaration, som indeholder alle oplysninger, der er nødvendige for at skelne mellem ægte kabler certificeret af pålidelige bemyndigede organer fra kabler af usikker oprindelse (gælder for programmet Min vejleder om byggevareforordningen angående yderligere oplysninger om ydeevnedeklarationen og mærkning).

På etiketten er der trykt oplysninger om kablets egenskaber og dets oprindelse. Desuden er den tilsigtede anvendelse og det bemyndigede organ klart angivet på etiketten for at undgå ukorrekt brug. Fabrikanten, kabeltypen og sporbarhedskoderne er normalt angivet på selve kablet.

Ydeevnedeklarationer er normalt en del af den endelige rapport, som installatøren udgiver for at beskrive en installation. Derfor skal ydeevnedeklarationen være tilgængelig for installatøren på det lokale sprog enten på papir eller digitalt og indeholde de oplysninger, der er angivet på kablet eller på etiketten.

Tjekliste for overholdelse af byggevareforordningen

Er det kabel, som jeg køber og distribuerer, korrekt CE-mærket ifølge byggevareforordningen og i overensstemmelse med de lokale bestemmelser?

Er den tilsigtede anvendelse af kablet, der er anført på etiketten (eller et andet ledsagedokument), i overensstemmelse med destinationen?

Er ydeevnedeklarationen korrekt sammensat og tilgængelig?