Omat vastuusi paloturvallisuudesta ja rakennustuoteasetuksen noudattamisesta

On roolisi kaapelien toimitusketjussa mikä tahansa – tukkumyyjä, suunnittelija tai asentaja – sinulla on tarkat lakisääteiset paloturvallisuutta ja rakennustuoteasetuksen noudattamista koskevat velvoitteet. Seuraava tarkistusluettelo voi auttaa näiden velvoitteiden täyttämisessä.

Paloturvallisuus


Tavallisen virtapiirin turvallisuuteen vaikuttavat tuotevalinnat ja asennus. Kaapelien – lukuun ottamatta virtapiirien eheydestä vastaavia kaapeleita, joita ei käsitellä tässä yhteydessä – paloturvallisuus koskee pääasiassa – mutta ei yksinomaan – sitä, millainen vaikutus materiaalilla on palosta vapautuvaan lämpöön ja päästöihin. Näitä suoritustasoja säädellään kussakin maassa rakennustuoteasetuksen mukaisen luokittelun perusteella.


Virtapiirin suunnittelussa on otettava tavanomaisten sähköön liittyvien ominaisuuksien lisäksi huomioon paikallisten vaatimusten edellyttämä, rakennustuoteasetuksen mukaisena luokituksena ilmaistu palossa käyttäytymisen suoritustaso sekä muut suoritustasot (savun läpinäkymättömyys, palavat pisarat ja sammutusveden happamuus). On syytä muistaa, että tämä on vähimmäisvaatimus ja että on jokaisen omalla vastuulla arvioida kulloisetkin erityisriskit, jotka voivat edellyttää kaapelilta parempia palossa käyttäytymisen suoritustasoja.


Virtapiiriä asennettaessa asentajan on noudatettava paikallista asennusstandardia mutta myös huolehdittava siitä, että kaapelit on sertifioitu rakennustuoteasetuksen mukaisesti ja niiden suoritustaso on säädösten mukainen. Säädökset tietenkin ohittavat vaatimusmäärittelyt vähimmäisvaatimusten tason määräytymisessä. Vaatimusmäärittelyissä ei voida määritellä asetuksen määräyksiä matalampaa luokitustasoa.

Paloturvallisuuden tarkistusluettelo

Onko mahdolliset palovaarat otettu huomioon?

Onko luokitustaso asetuksen mukainen? Onko lisäparametreja määrätty?

Onko asennettavaksi tarkoitettu kaapeli sertifioitu rakennustuoteasetuksen mukaisesti? Ovatko sen ominaisuudet vaatimusmäärittelyjen ja säädösten mukaiset?

CPR-valmennus

Liity ilmaiseen koulutusohjelmaamme, joka kertoo kaiken tarpeellisen rakennustuoteasetuksesta ja eduista, joita sen noudattamisesta koituu.

Rakennustuoteasetuksen vaatimustenmukaisuus


Jakelijoiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne asettavat markkinoilla saataville ainoastaan sellaisia kaapeleita, jotka ovat rakennustuoteasetuksen vaatimusten mukaisia. Asentajat ovat vastuussa asentamistaan kaapeleista.

Kaapelien on oltava rakennustuoteasetuksen vaatimusten mukaisia ennen niiden asettamista markkinoille saataville. Vaikka kaapelit täyttäisivät tarvittavat sähkötekniset ja mekaaniset vaatimukset, niitä ei siis saa käyttää asennuksessa, jollei niitä ole asianmukaisesti CE-merkitty rakennustuoteasetuksen mukaisesti.

Pienjännitekaapelit CE-merkitään pienjännitedirektiivin mukaisesti, mutta pienjännitedirektiivin vaatimusten täyttäminen ei anna oikeutta käyttää kaapeleita rakennuksessa. Käyttötarkoituksen epäselvyyksien välttämiseksi on syytä noudattaa erityistä huolellisuutta.

Rakennustuoteasetuksen mukaisesti CE-merkityillä kaapeleilla on oltava niitä koskeva suoritustasoilmoitus, josta käy ilmi tarvittavat tiedot, joiden perusteella luotettavan ilmoitetun laitoksen sertifioiman aidon kaapelin voi erottaa kaapeleista, joiden alkuperä on epävarma (liittymällä CPR-valmennusohjelmaan saat lisätietoja suoritustasoilmoituksesta (DoP) ja merkinnöistä).

Etikettiin on merkittävä tiedot kaapelin suoritustasoista ja alkuperästä. Lisäksi etiketissä on selvästi mainittava käyttötarkoitus ja ilmoitettu laitos virheellisen käytön välttämiseksi. Valmistaja-, kaapelin tyyppi- ja jäljitettävyyskoodi on tavallisesti merkitty itse kaapeliin.

Suoritustasoilmoitus (DoP) liitetään tavallisesti osaksi asentajan toimittamaa asennusta kuvaavaa loppuraporttia. Sen vuoksi suoritustasoilmoituksen on oltava asentajan käytettävissä paikallisella kielellä joko paperitulosteena tai sähköisessä muodossa, ja siitä on käytävä ilmi kaapeliin tai etikettiin merkityt tiedot.

Rakennustuoteasetuksen vaatimustenmukaisuuden tarkistusluettelo

Onko ostamassani ja myymässäni kaapelissa rakennustuoteasetuksen ja paikallisten määräysten mukainen CE-merkintä?

Onko kaapelin käyttötarkoitus kirjoitettu etikettiin (tai johonkin muuhun mukana toimitettuun asiakirjaan) kaapelin kohteen vaatimusten mukaisesti?

Onko suoritustasoilmoitus oikein laadittu ja saatavilla?