Uw verantwoordelijkheden met betrekking tot de veiligheid in geval van brand en de overeenstemming met de CPR

Ongeacht uw rol in de supply chain van de kabel – distributeur, adviseur of installateur – heeft u specifieke wettelijke verantwoordelijkheden met betrekking tot de veiligheid in geval van brand en de overeenstemming met de Europese Bouwproductenverordening (CPR). Onderstaande checklist kan u helpen om er zeker van te zijn dat u aan uw verplichtingen voldoet.

Brandveiligheid


De veiligheid van een klassiek elektrisch circuit wordt beïnvloed door de selectie van het product en de installatie. Wat de brandveiligheid van kabels betreft – met uitzondering van de brandweerstand van de circuits, wat hier niet aan de orde komt – heeft dit voornamelijk – maar niet uitsluitend – te maken met de materialen die de brand mee veroorzaken op het vlak van warmteafgifte en uitstoot van stoffen. Deze prestaties worden in ieder land gereguleerd in overeenstemming met de CPR-classificatie.


Bij het ontwerp van een circuit, moet de Adviseur, naast de gebruikelijke elektrische onderwerpen, het brandprestatieniveau toepassen dat vereist wordt door de nationale Voorschriften uitgedrukt overeenkomstig de criteria van de CPR-classificatie, met inbegrip van de aanvullende CPR-criteria (rookproductie, brandende druppeltjes en aciditeit van de rook). Dit is weliswaar het vereiste minimum: het inschatten van specifieke mogelijke risico’s, wat als zijn eigen verantwoordelijkheid beschouwd wordt, kan ervoor zorgen dat de adviseur het brandprestatieniveau van de kabel kan verhogen.


Bij de uitwerking van een elektrisch circuit, moet de installateur de nationale installatienorm volgen voor een perfecte uitvoering maar hij moet er zeker van zijn dat de gebruikte kabels CPR-gecertificeerd zijn en dat hun prestaties overeenstemmen met de Voorschriften. De Voorschriften vervangen uiteraard de Specificaties voor de aanvaardbare minimumnormen. De Specificaties mogen geen lager Classificatieniveau voorschrijven dan het niveau dat in de Voorschriften werd vastgesteld.

Checklist voor brandveiligheid.

Werden er mogelijke brandgevaren in acht genomen?

Is het Classificatieniveau in overeenstemming met de nationale Voorschriften? Zijn er aanvullende voorgeschreven parameters?

Is de te installeren kabel juist CPR-gecertificeerd? Zijn de prestaties in overeenstemming met de Specificaties en de Voorschriften?

Mijn CPR-coach

Schrijf u in voor ons gratis opleidingsprogramma om alles te weten te komen over de Europese Bouwproductenverordening (CPR) en om het belang om hieraan te voldoen te begrijpen.

Overeenstemming met de Europese Bouwproductenverordening (CPR)


De Distributeurs moeten de gepaste maatregelen nemen om te verzekeren dat ze enkel kabels op de markt brengen die voldoen aan de CPR-eisen. De installateurs zijn verantwoordelijk voor de kabels die ze installeren.

De kabels moeten in overeenstemming zijn met de CPR zodra ze op de markt aangeboden worden. Daarom mogen kabels, ook al zijn ze conform vanuit een elektrisch/mechanisch oogpunt, maar niet CE-gemarkeerd terwijl ze aan de CPR onderworpen zijn, niet geïnstalleerd worden.

De laagspanningskabels zijn CE-gemarkeerd in overeenstemming met de Laagspanningsrichtlijn (LVD – Low Voltage Directive), maar de overeenstemming met deze LVD staat het gebruik ervan in bouwwerken niet toe. Een maximale waakzaamheid is vereist om interpretatiefouten te vermijden wat het gebruik van de kabel betreft.

De CE-gemarkeerde CPR-kabels moeten een Prestatieverklaring (DoP – Declaration of Performance) hebben die alle informatie verstrekt om de oorspronkelijke kabel, gecertificeerd door een erkende Aangemelde Instantie, te onderscheiden van een kabel van onbekende oorsprong (ga naar My CPR Coach programme voor meer informatie over de DoP en het etiket).

Het etiket bevat informatie over de prestaties van de kabel en zijn oorsprong. Ook het beoogde gebruik en de Aangemelde Instantie worden duidelijk op het etiket vermeld om misbruik te voorkomen. De producent, het type kabel en de traceerbaarheidscodes worden in principe op de kabel zelf vermeld.

De Prestatieverklaringen (DoP) worden normaal gezien opgenomen in het definitief installatierapport van de installateur. De DoP moet dus beschikbaar zijn voor de installateur in de ad-hoc taal , ofwel digitaal, ofwel op papier, en moet de informatie bevatten die op de kabel of op het etiket staat.

Checklist voor de overeenstemming met de CPR

Is de kabel die ik op de markt breng of die ik aankoop wel CPR-gecertificeerd, correct CE-gemarkeerd en in overeenstemming met de nationale Voorschriften?

Is het concreet gebruik van de kabel in overeenstemming met het beoogde gebruik zoals vermeld op het etiket (of op een ander document dat bij de kabel is gevoegd)?

Is de DoP beschikbaar en is de informatie die de verklaring omvat correct?