Vaše povinnosti týkající se požární bezpečnosti a souladu s CPR

Ať už je vaše role v dodavatelském řetězci kabelů jakákoli – velkoobchodník, distributor, specifikující organizace, instalující organizace – máte přesně určené právní povinnosti týkající se požární bezpečnosti a souladu s CPR. Následující kontrolní seznam vám pomůže zajistit splnění všech povinností.

Požární bezpečnost


Bezpečnost běžného elektrického obvodu je ovlivněna výběrem produktu a jeho instalací. Požární bezpečnost kabelů – s výjimkou kabelů pro integritu obvodu, kterými se zde nezabýváme – většinou, i když ne výhradně, souvisí se schopností materiálu přispět k požáru uvolňováním tepla a emisí. Takováto reakce na požár se v každé zemi reguluje pomocí klasifikace CPR.


Při návrhu obvodu musí specifikující organizace kromě běžných elektrických vlastností předepsat také úroveň reakce na požár požadovanou místními nařízeními a vyjádřit ji pomocí tříd CPR a předepsat další vlastnosti (opacitu kouře, hořící úkapy a kyselost zplodin). Musí si být vědom, že toto je požadované minimum a že je jeho povinností zhodnotit případná rizika, která mohou vyžadovat zvýšení úrovně reakce na oheň u kabelu.


Při sestavování elektrického obvodu musí instalující organizace dodržovat místní nařízení pro instalaci, aby bylo provedení dokonalé, a musí se ujistit, že kabely jsou certifikovány dle CPR a jejich reakce na oheň odpovídá nařízení. Nařízení je samozřejmě nadřazeno specifikacím minimálních přípustných požadavků. Specifikace nemohou předepsat úroveň klasifikace nižší, než je úroveň předepsaná nařízením.

Kontrolní seznam pro požární bezpečnost

Zvážili jste případná požární rizika?

Odpovídá úroveň klasifikace místnímu nařízení? Jsou předepsány přídavné vlastnosti?

Je kabel, který chcete instalovat, správně certifikován dle CPR? Odpovídá jeho reakce na oheň specifikacím a nařízením?

Můj učitel CPR

Přidejte se k našemu školicímu programu a naučte se vše o CPR a výhodách, které jeho dodržením získáte.

Soulad s CPR


Distributoři by měli provést vhodná opatření, aby zajistili umístění pouze takových kabelů na trh, které vyhovují požadavkům CPR. Instalující organizace zodpovídají za kabely, které instalují.

Kabely musí nejprve vyhovět CPR při umístění na trh. Proto nelze instalovat ani kabely, které sice mají správné elektrické/mechanické vlastnosti, ale nejsou opatřeny značkou CE dle CPR.

Kabely nízkého napětí dle směrnice o zařízeních nízkého napětí (LVD), vyhovění směrnici LVD však nepovoluje jejich použití při stavebních pracích. Je třeba věnovat maximální pozornost určenému použití kabelu.

Kabely, které jsou opatřeny značkou CE dle CPR, musí mít prohlášení o vlastnostech, ve kterém jsou uvedeny veškeré informace nutné k rozlišení pravých kabelů certifikovaných pověřenými oznámenými subjekty od nepravých kabelů nejistého původu (další informace o prohlášeních o vlastnostech a označení naleznete v programu Můj učitel CPR).

Na štítku jsou vytištěny informace o reakci kabelu na oheň a o jeho původu. Aby se zabránilo nesprávnému užívání, je na štítku specifikováno také určené užití a oznámený subjekt. Výrobce, typ kabelu a kód sledovatelnosti jsou většinou uvedeny na samotném kabelu.

Prohlášení o vlastnostech je obvykle součástí závěrečné zprávy vydané instalující organizací při popisu instalace. Prohlášení o vlastnostech proto musí být instalující organizaci k dispozici v místním jazyce buďto v papírové nebo digitální podobě a musí obsahovat informace uvedené na kabelu nebo štítku.

Kontrolní seznam pro soulad s CPR

Je kabel, který kupuji a distribuuji, správně opatřen značkou CE dle CPR v souladu s místními nařízeními?

Je určené použití kabelu uvedené na štítku (nebo v jiném doprovodném dokumentu) v souladu s oblastí, ve které bude kabel užíván?

Je prohlášení o vlastnostech správně sepsáno a dáno k dispozici?