Evropský týden požární bezpečnosti

Europacable, zastoupená Christophe Richonem, předsedou WG CPR, měla příležitost přispět ke dni věnovanému budování požární bezpečnosti a elektrické bezpečnosti a transformaci energie. Přejděte dolů a přečtěte si zprávu a stáhněte si prezentace a filmy od Europacable.

První Evropský týden požární bezpečnosti


Cílem akce - pořádané Evropskou aliancí pro požární bezpečnost v průběhu čtyř dnů, 18. – 21. listopadu a věnované jednotlivým Společenstvím požární bezpečnosti, požární bezpečnosti v budovách, elektrické požární bezpečnosti a přenosu energie - bylo sdílet kreativní, pragmatické a úspěšné iniciativy na snížení rizika požáru v Evropě, jak je vyvíjely vnitrostátní orgány, průmysl, organizace a další odborníci činní v odvětví požární bezpečnosti.

Závěry


Za účelem snížení požárů v budovách v Evropě navrhne Evropská aliance pro požární bezpečnost na základě zjištění Evropského týdne požární bezpečnosti v roce 2019 akční plán EU založený na osvědčených postupech, výzkumu a doporučeních shromážděných během akce.

Tento konečný dokument bude předložen poslancům Evropského parlamentu a Evropské komisi na jednání o Požární bezpečnosti budoucnosti, které se bude konat na začátku roku 2020. Kliknutím sem získáte další informace.

Den Požární bezpečnosti budov


Cílem této konference bylo představit, jak by ucelený přístup mohl zvýšit bezpečnost všech evropských občanů v případě požáru v obytných budovách.Témata řešená během dne zahrnovala:

 • identifikace nedostatků (právních předpisů a norem EU),
 • osvědčené postupy,
 • soulad s právními předpisy a normami EU a
 • řádné vymáhání (právních předpisů a norem EU) jakož i úlohy a odpovědnosti všech účastníků hodnotového řetězce z hlediska požární bezpečnosti.

Podle tohoto rámce jsou budovy považovány za protipožární, pokud je vyřešeno následujících 7 úrovní:

 • Prevence

 • Detekce

 • Včasné potlačení

 • Evakuace

 • Rozdělení

 • Strukturální bezpečnost

 • Hašení požáruAbstrakt intervence Europacable


Kabely zásadním způsobem přispívají k požadavku na DETEKCI (kabely požárního poplachu zajišťují kontinuitu komunikace a přenos dat během požáru), požadavku na EVAKUACI (kabely Low Fire-Hazard známé také pod názvem bezhalogenové kabely či LSOH, LSZH, HFFR, atp. dramaticky snižují kouř a nebezpečné emise v případě požáru) a při HAŠENÍ POŽÁRU (kabely odolné vůči ohni zajišťují kontinuitu napájení a komunikaci se všemi důležitými zařízeními pro pomoc záchranným týmům).

CPR pro kabely poskytuje národním regulačním orgánům sofistikovaný nástroj pro výběr vhodných parametrů pro každé nebezpečí požáru.
V současné době byly v celé Evropě zavedeny národní předpisy, které specifikují třídy CPR mezi Eca a B2ca.
Přední evropští výrobci kabelů poskytují celou škálu kabelů pro každé požadované vlastnosti.
Kabely s nejlepšími vlastnostmi jsou z rodiny Low-fire hazard, certifikované ve třídách B2ca a Cca, které uvolňují méně tepla a pomáhají výrazně snižovat kouř a škodlivé emise.


Požadavky na vlastnosti jsou zbytečné (nebo kontraproduktivní), pokud není dohled nad trhem zaměřen na dodržování těchto požadavků.

Prosazování je klíčem k zajištění správného používání kompatibilních kabelů. Definování pravidel nestačí. Skutečnost, že regulátoři předepisují vlastnosti, nestačí k zajištění souladu všech instalací.

 • Pravidla musí být řádně uplatňována ⇒ Klíč k spolupráci s notifikovanými subjekty (laboratoře třetích stran, které vydávají zprávy o zkouškách a certifikace)
 • Pravidla musí znát všichni relevantní aktéři ⇒ Europacable osvětová kampaň pro zvýšení povědomí o CPR
 • Je třeba dodržovat pravidla ⇒ Podpora orgánů dozoru nad trhem

  Ke stažení


  Video

  CPR: kabely s vynikajícími vlastnostmi zachraňují životy

  Stáhnout
  Prezentace

  Jak Nařízení o stavebních výrobcích pro kabely vylepšuje požární bezpečnost.“

  Stáhnout
  Prezentace

  Role Dozoru nad trhem

  Stáhnout

  Stáhněte si průvodce a získejte více informací o třídách odolnosti, dalších klasifikacích a certifikaci produktů v rámci CPR.