Τα βασικά του CPR
5 πράγματα που πρέπει να ξέρετε για το CPR

Μάθετε τα 5 βασικά στοιχεία του CPR

1.

4.000 άνθρωποι πεθαίνουν ετησίως στην Ευρώπη από ατυχήματα σχετιζόμενα με τη φωτιά. Εναπόκειται σε εμάς να μειώσουμε τον αριθμό αυτό!


Οι πυρκαγιές στα κτίρια και στα έργα πολιτικού μηχανικού έχουν μεγάλες επιπτώσεις σε ανθρώπινες ζωές. 4.000 άνθρωποι πεθαίνουν ακόμη από πυρκαγιές στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Παρόλο που η ταξινόμηση κατά CPR επιτρέπει μια καλύτερη εκτίμηση, πολλοί από τους Εθνικούς Κανονισμούς που παρακολουθούν την τοπική πυρασφάλεια απέτυχαν να πράξουν τα δέοντα.

Η αύξηση της ποσότητας των καλωδίων συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς, όταν επιλεγούν λάθος καλώδια. Συνεπώς, η Europacable συνιστά καλώδια χαμηλού κινδύνου φωτιάς για κτίρια με υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας.


Στατιστικό Δελτίο Πυρκαγιών αριθ. 29, Απριλίου 2014, Σύνδεσμος Γενεύης

2.

Ταξινόμηση με διαφάνεια σε ότι αφορά στην αντίδραση στη φωτιά. Τώρα είναι εύκολο να επιλέξετε!


Ο κανονισμός για τα δομικά προϊόντα (CPR) παρέχει μια κοινή τεχνική γλώσσα για την αξιολόγηση της επίδοσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Εξασφαλίζει ότι υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες για τους επαγγελματίες, τις δημόσιες αρχές και τους καταναλωτές, ώστε να μπορούν να επιλέξουν το σωστό καλώδιο αντίστοιχο για τον κίνδυνο πυρκαγιάς της κάθε κατασκευής.

3.

Το σήμα CE και το DoP είναι απαραίτητα. Γνωρίστε τα!


Η σήμανση CE αποτελεί νομική απαίτηση που επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος με όλες τις σχετικές οδηγίες και κανονισμούς. Η σήμανση CE στο πλαίσιο του CPR απαιτεί, εκτός από το σήμα CE, συνοδευτικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, την πιστοποίησή του και την επίδοσή του.

Η Δήλωση Επίδοσης (DoP) είναι η επιβεβαίωση της επίδοσης του προϊόντος από τον κατασκευαστή και υπογράφεται από τον υπεύθυνο του κατασκευαστή. Επιπλέον, ο κατασκευαστής πρέπει να έχει διαθέσιμο το DoP σε γλώσσα κατανοητή ή στη γλώσσα που απαιτείται από το Κράτος-Μέλος στο οποίο διατίθεται το προϊόν.

4.

Ώρα να επιλέξετε το σωστό καλώδιο!


Κάθε Κράτος-Μέλος της ΕΕ ρυθμίζει το επίπεδο επίδοσης που απαιτείται για να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο επίπεδο πυρασφάλειας, ανάλογα με τον τύπο κατασκευής και τις τοπικές τεχνικές κατασκευής. Οι κανονισμοί διαφέρουν από χώρα σε χώρα και είναι καθήκον ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού και των ειδικών να ενημερώνονται για τις κλάσεις που απαιτούνται στις χώρες τους.
5.

Το CPR είναι και η δική σας ευθύνη!


Οποιοσδήποτε είναι ο ρόλος σας στην αλυσίδα εφοδιασμού καλωδίων, έχετε ακριβείς νομικές ευθύνες για την ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς και τη συμμόρφωση με τον ΚΠΔΚ (CPR), ο οποίος υποχρεώνει τους χονδρεμπόρους, τους ειδικούς και τους εγκαταστάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να διανέμουν, να προδιαγράφουν και να εγκαταθιστούν καλώδια που οι βιομηχανίες καλωδίων κατασκευάζουν σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 50575.