Οι ευθύνες σας σχετικά με την ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς και τη συμμόρφωση με το CPR

Όποιος κι αν είναι ο ρόλος σας στην αλυσίδα εφοδιασμού καλωδίων - έμπορος, μελετητής ή εγκαταστάτης - έχετε ακριβείς νομικές ευθύνες για την ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς και συμμόρφωσης με το CPR. Η παρακάτω λίστα ελέγχου μπορεί να σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι εκπληρώνετε τις υποχρεώσεις σας.

Πυρασφάλεια


Η ασφάλεια ενός κανονικού ηλεκτρικού κυκλώματος επηρεάζεται από την επιλογή του προϊόντος και την εγκατάστασή του. Αναφορικά με την πυρασφάλεια των καλωδίων - εξαιρουμένων των συστημάτων, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται εδώ - συνδέεται κυρίως - αλλά όχι αποκλειστικά - με τη συμβολή του υλικού στη φωτιά όσον αφορά την απελευθέρωση θερμότητας και τις εκπομπές. Οι επιδόσεις αυτές ρυθμίζονται σε κάθε χώρα με την Ταξινόμηση CPR.


Κατά τον σχεδιασμό ενός κυκλώματος, εκτός από τα συνηθισμένα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, ο μελετητής πρέπει να προδιαγράφει το επίπεδο επιδόσεων πυρκαγιάς που απαιτείται από τους τοπικούς κανονισμούς που εκφράζονται στις κλάσεις CPR και πρόσθετες επιδόσεις (πυκνότητα καπνού, φλεγόμενα σωματίδια και οξύτητα εκλυόμενων αερίων). Γνωρίζοντας ότι αυτό είναι το ελάχιστο που απαιτείται και ότι είναι δική του ευθύνη να αξιολογήσει τους ενδεχόμενους ειδικούς κινδύνους, οι οποίοι απαιτούν την αύξηση του επιπέδου επίδοσης πυρκαγιάς του καλωδίου.


Κατά τη συναρμολόγηση ενός ηλεκτρικού κυκλώματος ο εγκαταστάτης πρέπει να ακολουθεί το εθνικό πρότυπο εγκατάστασης για τέλεια εκτέλεση, αλλά πρέπει να βεβαιώνεται ότι τα καλώδια είναι πιστοποιημένα με CPR και η απόδοσή τους αντιστοιχεί στους κανονισμούς. Φυσικά, οι Κανονισμοί αντικαθιστούν τις Προδιαγραφές για την ελάχιστη αποδεκτή απαίτηση. Οι προδιαγραφές δεν μπορούν να καθορίσουν επίπεδο ταξινόμησης χαμηλότερο από τον κανονισμό

Λίστα ελέγχου για την πυρασφάλεια

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι πυρκαγιάς;

Το επίπεδο ταξινόμησης συμμορφώνεται με τον εθνικό Κανονισμό; Επιβάλλονται πρόσθετες παράμετροι;

Tο καλώδιο που προορίζεται να εγκατασταθεί είναι σωστά πιστοποιημένο κατά CPR; Η απόδοσή του συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς;

Η CPR εκπαίδευσή μου

Συμμετάσχετε στο δωρεάν εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα για να μάθετε τα πάντα για το CPR και τα οφέλη που αποκομίζετε από τη συμμόρφωσή σας με αυτό.

Συμμόρφωση με τον κανονισμό CPR


Οι έμποροι πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι διαθέτουν στην αγορά μόνο καλώδια που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του CPR. Οι εγκαταστάτες είναι υπεύθυνοι για τα καλώδια που εγκαθιστούν.

Τα καλώδια πρέπει πρώτα να συμμορφώνονται με το CPR όταν διατίθενται στην αγορά. Επομένως, δεν μπορούν να εγκατασταθούν καλώδια ακόμη και με τις σωστές ηλεκτρικές / μηχανικές απαιτήσεις, αλλά όχι με σήμανση CE υπό το CPR.

Τα καλώδια χαμηλής τάσης φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD), αλλά η συμβατότητα με το LVD δεν επιτρέπει τη χρήση τους στην κατασκευή. Πρέπει να δοθεί μέγιστη προσοχή ώστε να αποφευχθούν παρεξηγήσεις σχετικά με την προβλεπόμενη χρήση του καλωδίου.

Τα καλώδια που φέρουν σήμανση CE βάσει του CPR πρέπει να διαθέτουν Δήλωση Επίδοσης, η οποία παρέχει όλες τις πληροφορίες για τη διάκριση μεταξύ γνήσιων καλωδίων πιστοποιημένων από αξιόπιστους κοινοποιημένους οργανισμούς από καλώδια αβέβαιης προέλευσης (ισχύουν για το πρόγραμμα My CPR Coach για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DoP και τη σήμανση).

Στην ετικέτα εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του καλωδίου και την προέλευσή του. Επίσης, η προβλεπόμενη χρήση και ο κοινοποιημένος οργανισμός προσδιορίζονται σαφώς στην ετικέτα, προκειμένου να αποφευχθεί η λανθασμένη χρήση. Ο κατασκευαστής, ο τύπος καλωδίου και οι κωδικοί ιχνηλασιμότητας επισημαίνονται κανονικά στο ίδιο το καλώδιο.

Οι δηλώσεις επιδόσεων (DoP) αποτελούν κατά κανόνα μέρος της τελικής έκθεσης που εκδίδει ο εγκαταστάτης για να περιγράψει μια εγκατάσταση. Επομένως, το DoP πρέπει να είναι διαθέσιμο για τον εγκαταστάτη στην τοπική γλώσσα είτε σε έντυπη μορφή είτε να παρέχει ψηφιακά τις πληροφορίες που σημειώνονται στο καλώδιο ή στην ετικέτα.

Λίστα ελέγχου για συμμόρφωση CPR

Είναι στο καλώδιο που αγοράζω και διανέμω σωστά το CPR με σήμανση CE και σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς;

Είναι η προοριζόμενη χρήση του καλωδίου γραμμένη στην ετικέτα (ή σε οποιοδήποτε άλλο συνοδευτικό έγγραφο) σύμφωνα με τον προορισμό του;

Το DoP είναι σωστά κατατεθειμένο και διαθέσιμο;