4 βήματα για να ελέγξετε την συμμόρφωση

Οδηγός βήμα προς βήμα για την κατανόηση των απαιτούμενων σημάνσεων

MyCPR Coach - Κατεβάστε τον κατάλογο ελέγχου και εγγραφείτε στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα

1. Ποιες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές στην ετικέτα CPR;


Η σήμανση CE τοποθετείται στα προϊόντα των δομικών κατασκευών για τα οποία ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει Δήλωση Επίδοσης (DoP)

Την σήμανση CE θα ακολουθούν οι πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω. Λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας του καλωδίου ως προϊόν, η εκπλήρωση της υποχρέωσης για σήμανση CE που καθορίζεται από τον ΚΠΔΚ είναι δυνατή αποκλειστικά μέσω ετικετών ή συνοδευτικών εγγράφων

2. Ποιες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές στη Δήλωση επίδοσης ?


Ένας κωδικός ανά οικογένεια προϊόντος

Διαθεσιμότητα της Δήλωσης Επίδοσης (DoP) στον ιστότοπο

Για όσους επιθυμούν να διαθέσουν τις Δηλώσεις Επίδοσης (DoP) στο Διαδύκτιο, υπάρχουν Κανονισμοί που ορίζουν τους όρους για το ανέβασμα των Δηλώσεων Επίδοσης (DoP) σχετικά με τα προϊόντα των δομικών κατασκευών σε έναν ιστότοπο, οι οποίοι συνοψίζονται παρακάτω

1.  Το περιεχόμενο θα πρέπει να μην είναι σε θέση να τροποποιηθεί
2.  Να είναι διαρκώς διαθέσιμο
3.  Να είναι διαθέσιμο για 10 χρόνια.
4.  Οδηγίες για την πρόσβαση του ιστότοπου και την πρόσβαση στις Δηλώσεις Επίδοσης (DoP)
5.  Κάθε προϊόν συνδέεται με μια δεδομένη Δήλωση Επίδοσης με τον μοναδικό κωδικό αναγνώρισης του τύπου προϊόντος

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ


ΚΛΑΣΗΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣΣΥΣΤΗΜΑ AVCPΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΚΑΠΝΟΣΦΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΟΞΥΤΗΤΑ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ


Aca1+ΝΑΙ
B1ca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a31+ΝΑΙ
B2ca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a31+ΝΑΙ
Cca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a31+ΝΑΙ
Dca-s1a, s1b, s1, s2, s3,d0-d2,a1-a33ΝΑΙ
Eca3ΝΑΙ
Fca4ΌΧΙ


4. Ποιες πληροφορίες εμφανίζονται στo καλώδιo ;


1.δεν θα αναγράφεται πάνω στα CPR καλώδια. Εμφανίζεται μόνο στις ετικέτες
Οι ακόλουθες πληροφορίες ενδέχεται να υπάρχουν στο καλώδιο ή στη συσκευασία του ή στην επισήμανσή του ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό των προηγούμενων.
2.
μία ένδειξη προέλευσης που αποτελείται από την επωνυμία του κατασκευαστή ή το εμπορικό του σήμα, ή (εφόσον προστατεύεται νομικά) τον αναγνωριστικό αριθμό.
3.η περιγραφή του προιόντος ή ο κωδικός του
4.Η ταξινόμηση αντίδρασης στη φωτιά
Πρόσθετη προεραιτική σήμανση
5.
Οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται από άλλα πρότυπα που σχετίζονται με το προιόν
6.Το έτος παραγωγής
7.Προεραιτικά σήματα πιστοποίησης
8.
Οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία που επιθυμεί ο κατασκευαστής με την προυπόθεση ότι δεν συγκρούεται ή συγχέεται με καμία από τις υποχρεωτικές σημάνσεις.