Κατανόηση των Κλάσεων της Πιστοποίησης των καλωδίων σύμφωνα με το CPR

Κατεβάστε τον Οδηγό και μάθετε περισσότερα σχετικά με τις κλάσεις επίδοσης, τις πρόσθετες ταξινομήσεις και την πιστοποίηση προϊόντων στο πλαίσιο του CPR

Τι είναι οι κλάσεις επίδοσης?

Η Ευρώπη, στο πλαίσιο του Κανονισμού Προστασίας Δομικών Προϊόντων του 2011 (CPR), δημιούργησε νέες κατηγορίες πυροπροστασίας για καλώδια  που απαιτούν επαναξιολόγηση της πυρασφάλειας στα κτίρια. Τα καλώδια ταξινομούνται σε 7 κατηγορίες ανάλογα με την διάδοση της φλόγας και την έκλυση θερμότητας.

Πρόσθετες ταξινομήσεις

Στο πλαίσιο του CPR, έχουν καθοριστεί τρία πρόσθετα επίπεδα κατάταξης σε ό,τι αφορά:

  • Την ποσότητα του παραγόμενου καπνού
  • Τα φλεγόμενα σωματίδια που εκλύονται από το καλώδιο κατά την καύση
  • Την οξύτητα του καπνού

Οι πρόσθετες ταξινομήσεις εφαρμόζονται μόνο σε καλώδια που κυμαίνονται από B1ca έως Dca

Πιστοποίηση προϊόντων

Στο πλαίσιο της πιστοποίησης των προϊόντων της ΕΕ, η πιστοποίηση αξιόπιστων προϊόντων από την κλάση Eca και πάνω γίνεται από τους Πιστοποιημένους Οργανισμούς.

Το CPR προβλέπει διάφορα συστήματα. Όσο καλύτερη είναι η επίδοση (όσο υψηλότερη είναι η class - Ευρωκατηγορία), τόσο πιο αυστηρές είναι οι απαιτήσεις για τον κατασκευαστή.