Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) για CPR

Αυτό το έγγραφο των Συχνών Ερωτήσεων (FAQ) αντανακλά την αρτιότερη γνώση των εμπειρογνωμόνων της βιομηχανίας σε όλη την Ευρώπη

Α. Πεδίο εφαρμογής


Καλώδια για μόνιμη εγκατάσταση σε δομικές κατασκευές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των δύο εναρμονισμένων προτύπων προϊόντων, δηλαδή:

  • καλώδια που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος και τηλεπικοινωνιών σε κτίρια και άλλα δομικά έργα που υπόκεινται σε απαιτήσεις για την επίδοσή τους σχετικά με την αντίδραση στη φωτιά
  • και καλώδια που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος, τηλεπικοινωνιών και για την ανίχνευση φωτιάς και συναγερμού σε κτίρια και άλλα δομικά έργα στα οποία είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η συνέχεια της τροφοδοσίας ισχύος ή/και της παροχής σήματος των εγκαταστάσεων ασφαλείας .1.

Ως καλώδια για μόνιμη εγκατάσταση θεωρούνται τα καλώδια τα οποία δεν είναι ειδικά σχεδιασμένα για προσωρινή εγκατάσταση μόνο. Δεν θεωρούνται καλώδια ανελκυστήρων ή άλλα καλώδια ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε βιομηχανικές διεργασίες που διεξάγονται σε βιομηχανικούς χώρους που δεν εμπίπτουν στην Εντολή M/443 ΕΕ .2

1 δεν περιλαμβάνεται η επίδοση σε φωτιά​​​​​​​
2 Εντολή M/443 EN προς την CEN και την CENELEC σχετικά με καλώδια ισχύος, ελέγχου και τηλεπικοινωνίας – Υποσημείωση 2) του Παραρτήματος 1 – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Η εντολή αυτή δεν καλύπτει τα κυκλώματα ελέγχου και ισχύος εντός των μηχανημάτων (οδηγία 89/392 / ΕΟΚ του Συμβουλίου) ή τους ανελκυστήρες (οδηγία 95/16 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) ή άλλα καλώδια ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε βιομηχανικές διεργασίες που διεξάγονται σε βιομηχανικούς χώρους.

Β. Ορισμοί


Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ


Δ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (DoP)


Το DoP θα είναι διαθέσιμο στο κοινό (π.χ. μέσω δικτυακού τόπου) και θα παρέχεται κατόπιν αιτήσεως, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ,1 στη γλώσσα ή στις γλώσσες που απαιτούνται από το κράτος μέλος όπου διατίθεται το προϊόν.

1 Κατ 'εξουσιοδότηση πράξη αριθ. 574/2014 της 21ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το υπόδειγμα που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση Δήλωσης Επίδοσης επί προϊόντων Δομικών Κατασκευών

Ε. ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ


ΣΤ. ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΚΠΔΚ (CPR)


Αυτό το έγγραφο αντανακλά την αρτιότερη γνώση των εμπειρογνωμόνων της βιομηχανίας σε όλη την Ευρώπη και την αιχμή της τεχνολογίας κατά τη στιγμή της σύνταξης (Σεπτέμβριος 2018). Αντιπροσωπεύει την καλύτερη κατανόηση του ΚΠΔΚ (CPR - Κανονισμός ΕΕ αριθ. 305/2011 της 9ης Μαρτίου 2011) . Δεν αποτελεί νομικά δεσμευτικό έγγραφο και δεν προορίζεται ως υποκατάστατο της εκτίμησης και λήψης αποφάσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Μια δεσμευτική ερμηνεία της κοινοτικής νομοθεσίας παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η Europacable αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιοδήποτε μέτρο που έχει ληφθεί ή δεν έχει ληφθεί βάσει αυτού του εγγράφου, το οποίο είναι ένα ιδιωτικό μη δεσμευτικό ενημερωτικό έγγραφο που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθεί και θα φιλοξενηθεί από εθνικές ενώσεις για την προετοιμασία των δικών τους εθνικών εγγράφων.

Πίνακας περιεχομένων


Κάνε μια ερώτηση


Έχετε κάποια άλλη ερώτηση που δεν έχει καλυφθεί; Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας: