Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) για CPR

Αυτό το έγγραφο των Συχνών Ερωτήσεων (FAQ) αντανακλά την αρτιότερη γνώση των εμπειρογνωμόνων της βιομηχανίας σε όλη την Ευρώπη

Α. Πεδίο εφαρμογής


Β. Ορισμοί


Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ


Δ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (DoP)


Ε. ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ


ΣΤ. ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΚΠΔΚ (CPR)


Αυτό το έγγραφο αντανακλά την αρτιότερη γνώση των εμπειρογνωμόνων της βιομηχανίας σε όλη την Ευρώπη και την αιχμή της τεχνολογίας κατά τη στιγμή της σύνταξης (Σεπτέμβριος 2018). Αντιπροσωπεύει την καλύτερη κατανόηση του ΚΠΔΚ (CPR - Κανονισμός ΕΕ αριθ. 305/2011 της 9ης Μαρτίου 2011) . Δεν αποτελεί νομικά δεσμευτικό έγγραφο και δεν προορίζεται ως υποκατάστατο της εκτίμησης και λήψης αποφάσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Μια δεσμευτική ερμηνεία της κοινοτικής νομοθεσίας παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η Europacable αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιοδήποτε μέτρο που έχει ληφθεί ή δεν έχει ληφθεί βάσει αυτού του εγγράφου, το οποίο είναι ένα ιδιωτικό μη δεσμευτικό ενημερωτικό έγγραφο που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθεί και θα φιλοξενηθεί από εθνικές ενώσεις για την προετοιμασία των δικών τους εθνικών εγγράφων.

Πίνακας περιεχομένων


Κάνε μια ερώτηση


Έχετε κάποια άλλη ερώτηση που δεν έχει καλυφθεί; Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας: