Ενσωματώνοντας το CPR σαν μακροχρόνια πρακτική

Οι απαιτήσεις για τα καλώδια με βάση το CPR είναι νέες, ξεκινώντας από το 2017. Οι μελετητές και οι εγκαταστάτες πρέπει να ακολουθούν τις απαιτήσεις για τη χώρα στην οποία λειτουργούν. Με την πάροδο του χρόνου, οι απαιτήσεις του CPR θα ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο σε εθνικούς κανονισμούς, κώδικες σχεδίασης, πρότυπα προϊόντων και εγκαταστάσεων, καθώς και στην εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών στον ηλεκτρικό τομέα.

Παρόλο που υπάρχει ένα κοινό σύστημα που εφαρμόζεται από τους κατασκευαστές καλωδίων και τους πιστοποιημένους φορείς στην ταξινόμηση των καλωδίων με βάση το CPR, κάθε χώρα έχει τη δική της τοπική προσέγγιση σε νόμους, κανονισμούς, πρότυπα και οδηγίες για το CPR και τα καλώδια, τα οποία χρησιμοποιούνται σε κτίρια και σχετικές εφαρμογές . Οι μελετητές και οι εγκαταστάτες πρέπει να ακολουθούν τις τοπικές απαιτήσεις. Πληροφορίες για Ελλάδα μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Οι νομικές απαιτήσεις για καλώδια σύμφωνα με το CPR που χρησιμοποιούνται σε κτίρια και σχετικές εφαρμογές στην Ελλάδα καθορίζονται στο ΦΕΚ Νο. 80Α/7-5-2018 (http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek)

Κατεβάστε ένα πακέτο χρήσιμων πληροφοριών για την Ελλάδα

Το πακέτο πληροφοριών περιλαμβάνει τον Αναλυτικό οδηγό και τις απαιτήσεις για την Ελλάδα