Γνωρίζεις τις υποχρεώσεις σου;


ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

  • Νομοθετείστε την επίδοση των καλωδίων στη φωτιά χρησιμοποιώντας την κατηγοριοποίηση του κανονισμού CPR.
  • Ερευνήστε την αγορά για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

  • Πρέπει να προδιαγράψετε το επίπεδο επίδοσης στη φωτιά που απαιτείται σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του κανονισμού CPR
  • Αξιολογείτε ενδεχόμενους ειδικούς κινδύνους, που σημαίνει κατανόηση του επιπέδου των επιδόσεων του καλωδίου

ΕΜΠΟΡΟΙ

  • Βεβαιωθείτε ότι διατίθενται στην αγορά μόνο καλώδια που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού CPR
  • Βεβαιωθείτε ότι τα προIόντα φέρουν τη σήμανση CE και συνοδεύονται από τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με τον κανονισμό CPR

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ

  • Ακολουθείστε τα εθνικά πρότυπα εγκατάστασης
  • Τοποθετείστε μόνο καλώδια πιστοποιημένα σύμφωνα με τον CPR, κατάλληλης επίδοσης

Τελευταία νέα σχετικά με τον κανονισμό CPR


EUROPACABLE


Προωθώντας τεχνολογικές λύσεις πυρασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη από το 2009

Η Europacable – καταχωρημένη στο μητρώο διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπήςr – δραστηριοποιείται στην προώθηση τεχνολογικών λύσεων πυρασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη από το 2009 με την διαφημιστική καμπάνια που φέρει την επωνυμία “ασφάλεια σε περίπτωση φωτιάς”. Το 2015, τα μέλη της Europacable, υπέγραψαν τον Χάρτη της Βιομηχανίας στον οποίο εξέφρασαν τη συλλογική δέσμευσή τους να προμηθεύουν ασφαλή και αξιόπιστα καλώδια και συστήματα σύμφωνα με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα της Ε.Ε. για την ασφάλεια και την αξιοπιστία.

Συμμόρφωση με τον CPR για τα καλώδια


Καλώδια που τοποθετούνται σε μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση σε κάθε τύπο κτιρίου ή έργο πολιτικού μηχανικού, υπόκεινται στον κανονισμό CPR.

Το CPR παρέχει μια νέα υποχρεωτική γλώσσα για να εκφράσει τις επιδόσεις των προϊόντων δομικών κατασκευών σε περίπτωση φωτιάς. Σε γενικές γραμμές, όλα τα καλώδια που χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε τύπο κτιρίου και έργα πολιτικού μηχανικού υπόκεινται στον κανονισμό CPR, εκτός εάν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για προσωρινές εγκαταστάσεις. Τα κυκλώματα ελέγχου και ισχύος εντός των μηχανημάτων ή των ανελκυστήρων δεν υπόκεινται στο CPR.

Ο κανονισμός CPR καθορίζει μόνο την αντίδραση στη φωτιά και την απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών από τις επιδόσεις των καλωδίων. Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά παραμένουν ανεπηρέαστα.

Testimonials