Ditt sikkerhetsansvar ved brann og ansvar for å overholde CPR

Uansett hvilken rolle du har i kabelforsyningskjeden, enten det er som grossist, prosjekterende eller montør, har du et spesifikt juridisk sikkerhetsansvar ved brann og ansvar for å overholde CPR. Sjekklisten nedenfor kan hjelpe deg med å oppfylle forpliktelsene dine.

Brannsikkerhet


Hvor sikker en vanlig elektrisk krets er avhenger av hvilket produkt du velger og hvordan det blir installert. Når vi snakker om brannsikkerheten til kabler er det hovedsakelig, men ikke alltid, forbundet med hvordan materialet i kabelen bidrar til brann i form av frigjøring av varme og utslipp. Det gjelder imidlertid ikke kabler der kretsintegriteten opprettholdes, men det skal vi ikke diskutere nærmere her. Disse egenskapene reguleres i hvert land med CPR-klassifisering.


Når en skal designe en elektrisk kurs , må prosjekterende i tillegg til å fastsette de vanlige elektriske egenskapene, også fastsette nivået av brannegenskaper som kreves i lokale forskrifter, uttrykt i CPR-klasser, samt andre egenskaper (røyktetthet , brennende dråper og avgassenes surhetsgrad). En skal være klar over at dette er minstekravet og at det er ens eget ansvar å vurdere eventuelle spesifikke risikoer, noe som kan kreve at en hever nivået på kabelens brannegenskaper.


Ved montering av en kabler , må montøren følge den lokale installasjonsstandarden for å sikre at den monteres som den skal. Montøren må likevel påse at kablene er CPR-sertifiserte og at kabelens egenskaper er i samsvar med forskrift

Sjekkliste for brannsikkerhet

Er eventuelle brannrisikoer vurdert?

Er klassifiseringsnivået i samsvar med nasjonale forskrifter? Er det gitt andre krav ?

Er det behov for CPR-sertifisert kabel?

Min CPR-lærer

Med vårt gratis opplæringsprogram kan du lære alt om CPR og fordelene ved å overholde denne forordningen

Overholdelse av CPR


Distributører skal ta hensiktsmessige foranstaltninger for å påse at kun kabler som oppfyller CPR-kravene og som er i samsvar med bestemmelsene i CPR, legges ut for salg. Montørene har ansvaret for de kablene som de installerer.

Kabler må samsvare med CPR-forordningen før de gjøres tilgjengelige i markedet. Det betyr at kabler ikke kan installeres hvis de ikke er CE-merket iht. CPR, selv om de oppfyller andre elektriske/mekaniske krav.

Lavspenningskabler er CE-merket i henhold til Lavspenningsdirektivet (Low Voltage Directive - LVD), men samsvar med LVD betyr ikke at de kan brukes i byggverk. En må være svært påpasselig med å unngå misforståelser om tilsiktet bruk av kabelen.

Kabler som er CE-merket iht. CPR må ha en ytelseserklæring (Declaration of Performance). Den gir all den informasjon en trenger for å skille mellom originale kabler som er sertifisert av et godkjent teknisk kontrollorgan og kabler av ukjent opprinnelse (se programmet Min CPR-lærer for mer informasjon om ytelseserklæring og merking).

På etiketten er det informasjon om kabelens egenskaper og opprinnelse. For å unngå feil bruk angis også tiltenkt bruk og teknisk kontrollorgan på etiketten. Produsent, kabeltype og sporbarhetskoder er merket på vanlig måte på selve kabelen.

Ytelseserklæringer (DoP) og datablad er vanligvis en del av den endelige rapporten som montøren skriver for å beskrive en installasjon. Erklæringen må derfor være tilgjengelig for montøren på det lokale språket, enten i digital form eller på papir, og inneholde informasjonen som er merket på kabelen eller etiketten.

Sjekkliste for overholdelse av CPR

Har kabelen som jeg kjøper og distribuerer riktig CPR-CE-merking i samsvar med nasjonale forskrifter?

Står tiltenkt bruk på kabelen (eller i annet tilhørende dokument) og samsvarer dette med hvor den skal installeres?

Er ytelseserklæringen riktig utarbeidet og tilgjengelig?