Ofte stilte spørsmål om CPR

Dette dokumentet gjenspeiler den fremste kunnskapen og beste praksis hos bransjeeksperter i hele Europa

A. OMFANG


Alle kabler som er installert permanent i bygninger, må CE-merkes. Men det kan gjøres nasjonale tilpasninger, som for eksempel i Elsikkerhet 68, som omhandler bruk og begrensninger av f.eks. TFXP (som normalt ikke er CPR testet) i bygninger. Det er nasjonale myndigheter som angir sikkerhetsnivå og kan i spesielle tilfeller gjøre nasjonale tipasninger, dersom det er lite sannsynlig at dette vil medvirke til brann, og dermed akseptere en kabel med egenskaper som ikke oppfyller kravene til den spesifikke konstruksjonen. I slike tilfeller må kabelen være så kort som mulig og tilkobles den brannseksjonen den går inn i, eller beskyttes (se NEK 400). For IT (informasjonsteknologi) gjelder EN50174-21


1EN50174-2:2018 – Information technology installation (Installasjon av informasjonsteknologi) Installation planning and practices inside buildings (Installeringsplanlegging og praksis inne i bygninger)

4.1.6.2.3 Utendørskabler som går inn i bygninger

Informasjonsteknologikabler som ikke overholder minste anbefalte krav til ytelse i EN 60332-1-2 (tilsvarende Euroclass Eca) skal enten:
a) avsluttes i en inngangsenhet utenfor bygningens eksterne brannbarriere;
eller
b) avsluttes inne i bygningen, innenfor en kort lengde (med mindre en annen avstand er fastsatt i lokale forskrifter) fra punktet for intern gjennomføring av den eksterne brannbarrieren eller for lengder som overstiger en kort lengde, installeres i en kanal eller et kabelrør som fungerer som en brannbarriere i samsvar med lokale brannforskrifter.

MERK Dette gjelder også hvis kabelen går gjennom et område mellom to eksterne brannbarrierer i en bygning

B. Definisjoner


En ytelseserklæring er et dokument som er utarbeidet av produsenten og utstedt for hvert produkt som faller inn under CPR i henhold til veiledning gitt av myndighetene og som identifiserer:

  • produktet og produsenten (identifikasjon)
  • tiltenkt bruk
  • Essensielle brann-og produktkarakteristikker, inkludert brannklassen for produktet. Brannklassen omtales i mange sammenhenger som «Euroclass». 1

Se kapittel D. YTELSESERKLÆRINGER

For mer informasjon om den delegerte rettsakten Delegated Act No 574/2014 of 21 February 2014 on the model to be used for drawing up a declaration of performance on construction products, kan du klikke på:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0574 

1se S02

C. FORPLIKTELSER TIL ØKONOMISKE OPERATØRER


Ja. Private virksomheter som drifter offentlige tjenester (for eksempel operatører av jernbanenett eller kraft- eller telekommunikasjonsnettverk) bør tilpasse sine kabelspesifikasjoner til språket i CPR og endre sine referanser fra testmetoder for brannpåvirkning til Euroklasser. Dette fremgår av Artikkel 8.5 i CPR (Generelle prinsipper og bruk av CE-merking) som lyder som følger:

«Et medlemsland skal sikre at bruken av byggevarer som bærer CE-merking, ikke hindres av regler eller vilkår som pålegges av offentlige organer eller av private organisasjoner som fungerer som et offentlige foretak eller et offentlig organ på grunnlag av en monopolsituasjon eller under et offentlig mandat, når det angitte ytelsesnivå tilsvarer kravene for den bruken som er tiltenkt i de nevnte medlemsland»

D. YTELSESERKLÆRINGER (DoP)


Ytelseserklæringen skal gjøres offentlig tilgjengelig (f. eks. på et nettsted) og skal foreligge på det eller de språk som kreves av medlemslandene der varen gjøres tilgjengelig, enten i papirform eller i elektronisk format .1

1Forordning nr. 574/2014 av 21. februar 2014 om hvilken mal som skal benyttes for utarbeidelse av ytelseserklæring for byggevarer

E. CE-MERKING AV KABLER


F. FORDELER VED CPR


Dette dokumentet gjenspeiler den fremste kunnskapen og beste praksis hos bransjeeksperter i hele Europa på det tidspunktet da dokumentet ble skrevet (september 2018). Det er et uttrykk for vår beste forståelse av CPR. Det er ikke et juridisk bindende dokument og er ikke ment som en erstatning for den enkelte interessents egne vurderinger og avgjørelser. En bindende tolkning av EU-lovgivningen kan bare gis av EU-domstolen. Europacable har ikke noe form for ansvar for tiltak som blir gjort eller ikke tatt på grunnlag av dette dokumentet, som er et privat, ikke-bindende informasjonsdokument som kan brukes og tilpasses av nasjonale foreninger i utarbeidelsen av nasjonale dokumenter.

Innholdsfortegnelse


Spør et spørsmål


Har du fortsatt har et spørsmål som vi ikke har dekket? Vennligst benytt kontaktskjemaet nedenfor: