FAQ na temat CPR

Niniejszy dokument FAQ odzwierciedla najlepszą wiedzę ekspertów branżowych w całej Europie

A. ZAKRES


B. DEFINICJE


DWU jest dokumentem sporządzonym przez producenta dla każdego produktu objętego CPR zgodnie z wytycznymi regulacyjnymi, który:

  • określa produkt i producenta
  • zamierzone zastosowanie
  • zasadnicze cechy określone przez zharmonizowaną Normę Produktu1

Patrz Rozdział D. DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Więcej informacji na temat Aktu Delegowanego nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie modelu, który ma zostać użyty do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, można znaleźć pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0574 

1 patrz Q02

C. OBOWIĄZKI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH


D. DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DWU)


E. OZNAKOWANIE KABLI ZNAKIEM CE


Pozostaje on ważny, jako dobrowolny krajowy znak jakości, który obejmuje własności użytkowe kabla inne niż określone przez CPR na przykład elektryczne, mechaniczne czy materiałowe. Będą się zatem integrować w bardziej kompletny zakres własności użytkowych.

Obecnie nie ma europejskich zharmonizowanych przepisów (zaleceń i dodatkowych metod badawczych) związanych z uwalnianiem substancji niebezpiecznych mających zastosowanie do kabli. Zgodnie z normą EN 50575: 2014 należy odnieść się do odpowiednich przepisów krajowych, jeśli takie istnieją.

W krajach, w których nie istnieją żadne przepisy krajowe (odnoszące się do kabli), należy zamieścić wzmiankę w DWU „Własności Użytkowe Nieustalone (WUN lub NPD „no performance determined”). Na etykiecie CE nie jest wymagana żadna wzmianka.

Niezależnie od tego, CPR wymaga, aby informacje o potencjalnej zawartości substancji niebezpiecznych, które można zadeklarować w ramach Rozporządzenia (EC) nr 1907/2006 (REACH), były dostarczane wraz z Deklaracją Własności Użytkowych.

F. KORZYŚCI PŁYNĄCE Z CPR


Niniejszy dokument FAQ odzwierciedla najlepszą wiedzę ekspertów branżowych w całej Europie oraz aktualny stan wiedzy w momencie pisania tego tekstu (wrzesień 2018 r.). Przedstawia nasze najlepsze rozumienie Rozporządzenia CPR . Nie jest to prawnie wiążący dokument i nie ma na celu zastąpienia oceny i procesu podejmowania decyzji przez każdego z interesariuszy. Wiążąca interpretacja prawodawstwa wspólnotowego pozostaje wyłączną kompetencją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Europacable nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek czynności podjęte lub nie na podstawie niniejszego dokumentu, który jest niewiążącym dokumentem informacyjnym, i może być wykorzystany i przyjęty przez Stowarzyszenia Krajowe w celu przygotowania swoich własnych dokumentacji.

Spis treści


Formularz kontaktowy


Jeżeli masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz więcej informacji? Przejdź do poniższego formularza kontaktowego i wyślij wiadomość