FAQ na temat CPR

Niniejszy dokument FAQ odzwierciedla najlepszą wiedzę ekspertów branżowych w całej Europie

A. ZAKRES


B. DEFINICJE


C. OBOWIĄZKI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH


D. DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DWU)


E. OZNAKOWANIE KABLI ZNAKIEM CE


F. KORZYŚCI PŁYNĄCE Z CPR


Niniejszy dokument FAQ odzwierciedla najlepszą wiedzę ekspertów branżowych w całej Europie oraz aktualny stan wiedzy w momencie pisania tego tekstu (wrzesień 2018 r.). Przedstawia nasze najlepsze rozumienie Rozporządzenia CPR . Nie jest to prawnie wiążący dokument i nie ma na celu zastąpienia oceny i procesu podejmowania decyzji przez każdego z interesariuszy. Wiążąca interpretacja prawodawstwa wspólnotowego pozostaje wyłączną kompetencją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Europacable nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek czynności podjęte lub nie na podstawie niniejszego dokumentu, który jest niewiążącym dokumentem informacyjnym, i może być wykorzystany i przyjęty przez Stowarzyszenia Krajowe w celu przygotowania swoich własnych dokumentacji.

Spis treści


Formularz kontaktowy


Jeżeli masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz więcej informacji? Przejdź do poniższego formularza kontaktowego i wyślij wiadomość