Zgodność kabli z CPR

CPR to twoja odpowiedzialność….zgodność wyrobów jest wymogiem

Pobierz instrukcję, aby krok po kroku ocenić zgodność kabla z CPR.

PODSTAWY NADZORU RYNKU

Nadzór rynku jest prowadzony przez organy regulacyjne państw członkowskich, które są odpowiedzialne za kontrolę i badania produktów dostępnych na rynku lub docierających do granic celnych Unii Europejskiej. Organy te sprawdzają losowo, czy produkty są zgodne z obowiązującym prawodawstwem. Krajowe stowarzyszenia eksperckie mogą także udzielać wskazówek odnośnie badań zgodności. To samo dotyczny stowarzyszeń branżowych i handlowych.

ANALIZA PRZYPADKU


Potencjalna, bardzo realna sytuacja: czy jako pacjent w takim szpitalu czułbyś się bezpieczny?


  • Scenariusz: nowy szpital jest wyposażony w 1.500 km kabli do przesyłu danych (nie jest to rzadkość!).
  • Projekt zakłada klasę reakcji na ogień B2ca, a co za tym idzie: konstrukcje o małym rozprzestrzenianiu się płomienia, małym wydzielaniu ciepła i samogasnące. Takie kable w przypadku pożaru zapewniłyby wysoki poziom bezpieczeństwa


  • Gdyby wszystkie kable zainstalowane w szpitalu były B2ca i rozpoczął się pożar (w każdym pokoju w tym samym czasie!), całkowite wydzielanie ciepła przez kabel wyniosłoby około 11 719 MJ (mega dżuli). Inne środki bezpieczeństwa w szpitalu (drogi ewakuacyjne, procedury, itp.) byłyby zaprojektowane w oparciu o te parametry.


  • W hipotetycznym przypadku, załóżmy, że w wyniku nadzoru rynku kabel został uznany za produkt o klasie reakcji na ogień Dca, a nie B2ca.


  • Gdyby wszystkie kable zainstalowane w szpitalu były teraz przez pomyłkę w klasie reakcji na ogień Dca, całkowite wydzielanie ciepła przez kabel mogłoby wynosić do 900 000 MJ (B2ca - 11 719 MJ), co oznacza wzrost o >7 000%.


  • Stanowiłoby to realne zagrożenie, ponieważ kable Dca nie gaszą się same, a płomienie mogłyby się rozprzestrzeniać we wszystkich możliwych kierunkach


  • Dlatego tak ważne jest dokonanie SŁUSZNEGO WYBORU.


Jest to rzeczywista sytuacja, która miała miejsce we wtorek 27 sierpnia 2019 r.: zawieszenie certyfikacji wyrobu przez jednostkę notyfikowaną


BASEC, jednostka notyfikowana z siedzibą w Wielkiej Brytanii, podjęła decyzję o tymczasowym zawieszeniu certyfikatu stałości właściwości użytkowych [ ] (wydanego zgodnie z normą EN 50575:2014 + A1:2016) w imieniu [ ]

Decyzję tę podjęto w trakcie dochodzenia w następstwie nieprawidłowego dopasowania deklarowanej klasy reakcji na ogień CPR do zaobserwowanej skuteczności produktów objętych próbą na rynku.

W konsekwencji tej decyzji producent nie mógł wykorzystać świadectwa stałości właściwości użytkowych dla wyrobu w tym okresie. Zgodnie z zasadami BASEC, certyfikacja zostaje przywrócona lub wycofana w ciągu dwóch miesięcy od oceny.

ZGODNOŚĆ z CPR

Zgodność wyrobów jest koniecznością

Dobrą praktyką jest sprawdzanie zgodności kabla z wymaganiami rozporządzenia CPR.

Poniżej znajduje się praktyczny przewodnik (tzw. lista kontrolna), który pomoże Państwu zapoznać się z najważniejszymi informacjami, które należy sprawdzić.

Jest to dobry sposób na osiągnięcie celu przy każdym zakupie i/lub instalacji kabla. Co więcej, działanie będzie zapobiegać w coraz większym stopniu wprowadzaniu na rynek kabli niezgodnych z przepisami.