Twoje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego kabli i przewodów zgodnie z Rozporządzeniem CPR

Niezależnie od roli, jaką pełnisz w łańcuchu dostaw – czy jesteś producentem, dystrybutorem, czy importerem - masz precyzyjnie określone obowiązki prawne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego kabli i przewodów zgodnie z Rozporządzenie CPR. Poniższa lista kontrolna może pomóc w wypełnieniu zobowiązań.

Bezpieczeństwo pożarowe kabli i przewodów


Na bezpieczeństwo obwodu elektrycznego ma wpływ wybór produktu i jego instalacja. W odniesieniu do bezpieczeństwa pożarowego kabli - z wyłączeniem kabli integralności obwodu - jest to głównie, ale nie wyłącznie, związane z właściwościami zastosowanych materiałów w zakresie wydzielania ciepła i emisji dymów w trakcie pożaru. Parametry te są regulowane w każdym kraju za pomocą klasyfikacji CPR.


Projektując sieci elektroenergetyczne, poza standardowymi parametrami elektrycznymi, osoba określająca szczegółowe wymagania techniczne, musi także określić poziom odporności ogniowej wymagany przez lokalne przepisy ujęte w klasach CPR wraz z dodatkowymi parametrami towarzyszącymi (zadymienie, płonące krople i korozyjność). Mając na uwadze, że jest to wymagane minimum na projektancie spoczywa odpowiedzialność za ocenę ewentualnych konkretnych zagrożeń, które mogą spowodować konieczność podniesienia poziomu odporności ogniowej kabla.


W trakcie montażu obwodów elektrycznych monter, musi przestrzegać lokalnych standardów instalacyjnych. Musi też mieć pewność, że zastosowane kable są przebadane zgodnie z klasyfikacją CPR, a ich wydajność odpowiada wymaganiom przepisów bądź rozporządzenia. Oczywiście przepisy wypierają specyfikacje dotyczące minimalnych dopuszczalnych wymogów. Specyfikacje nie mogą określać poziomu niższego w klasyfikacji niż określony w przepisach lub rozporządzeniu.

Lista kontrolna bezpieczeństwa pożarowego

Czy uwzględniono ewentualne zagrożenia pożarowe?

Czy poziom klasyfikacji jest zgodny z lokalnymi przepisami? Czy określono dodatkowe parametry?

Czy kabel przeznaczony do montażu jest przebadany zgodnie z wymaganiami CPR? Czy jego wydajność jest zgodna ze specyfikacjami i przepisami?

Mój trener CPR

Dołącz do naszego bezpłatnego programu szkoleniowego i dowiedz się więcej o wymaganiach CPR.

Zgodność z CPR


Dystrybutorzy powinni podjąć odpowiednie działania, aby zapewnić, że wprowadzają na rynek tylko kable zgodne z wymogami CPR. Monterzy są odpowiedzialni za instalowane przez siebie kable.

Kable muszą spełniać wymogi CPR przed wprowadzeniem na rynek. W związku z tym, nie można zainstalować kabli spełniających wyłącznie wymagania elektryczne / mechaniczne, bez oznaczenia CE w ramach klasyfikacji CPR.

Kable niskiego napięcia są oznaczone znakiem CE zgodnie z dyrektywą niskonapięciową (LVD), ale zgodność z LVD nie jest wystarczającym warunkiem do ich stosowania w budownictwie. Należy dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć niezgodności, co do przeznaczenia kabla.

Kable oznaczone znakiem CE zgodnie z CPR muszą posiadać Deklarację Właściwości Użytkowych, która zawiera niezbędne informacje pozwalające odróżnić kable przebadane przez zaufane jednostki notyfikowane od kabli o niepewnym pochodzeniu (więcej informacji na temat DWU i etykietowania można znaleźć w programie Mój Trener CPR).

Na etykiecie powinny znajdować się informacje o wydajności kabla i jego pochodzeniu. Również zamieszczone zastosowanie i jednostka notyfikowana, muszą być wyraźnie określone na etykiecie, aby uniknąć niewłaściwego użycia. Producent, typ kabla i kody identyfikacyjne są zwykle umieszczone na samym kablu.

Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU) są zwykle częścią raportu końcowego wydanego przez montera, w celu opisania przeprowadzonej instalacji. Dlatego też, DWU muszą być dostępne dla montera w lokalnym języku na papierze lub w formie cyfrowej z odwołaniem do informacji umieszczonych na kablu lub na etykiecie.

Lista kontrolna dotycząca zgodności z CPR

Czy kabel, który kupuję i dystrybuuję jest oznaczony zgodnie z CPR i lokalnymi przepisami?

Czy przeznaczenie kabla opisane na etykiecie (lub innym dokumencie towarzyszącym) jest zgodne z jego przeznaczeniem?

Czy DWU jest prawidłowo utworzona i dostępna?