Ditt ansvar för säkerhet vid bränder och om CPR-krav

Oavsett vilken roll som helst i kabelförsörjningskedjan - grossist, kravställare eller installatör - har du strikt juridiskt ansvar för säkerheten vid brand och överensstämmelse med CPR. Följande checklista kan hjälpa till att säkerställa att du uppfyller dina skyldigheter.

Brandsäkerhet


Säkerheten hos en vanlig elektrisk krets påverkas av valet av produkten och dess installation. När man hänvisar till brandsäkerheten hos kablar - exklusive kretsintegritet, som inte behandlas här - är det främst - men inte exklusivt - kopplat till materialets bidrag till elden när det gäller värmeavgivning och utsläpp. Dessa egenskaper regleras i varje land med CPR-klassificeringen.


Vid konstruktion av en krets, förutom de vanliga elektriska egenskaperna, måste kravställaren föreskriva den nivå av brandprestanda som krävs enligt lokala föreskrifter uttryckta i CPR-klasser och ytterligare prestanda (rökdämpning, flammande droppar och syrahalt). Man bör vara medveten om att detta är det lägsta som krävs och att det är eget ansvar att utvärdera eventuella specifika risker, som kräver att kabelns brandprestanda ökar.


Vid montering av en elektrisk krets måste installatören följa de lokala installationsreglerna för perfekt utförande, men måste också vara säker på att kablarna är CPR-certifierade och att deras prestanda överensstämmer med föreskrifterna (BBR). Specifikationerna kan inte förskriva nivån av klassificering lägre än vad Byggreglerna (BBR)anger

Checklista för brandsäkerhet

Har eventuella brandfaror beaktats?

Överensstämmer nivån för klassificering med lokala föreskrifter (Byggreglerna, BBR)? Är ytterligare parametrar föreskrivna?

Är kabeln avsedd att installeras korrekt CPR-certifierad? Överensstämmer dess prestanda med specifikationer och föreskrifter?

Min CPR-coach

Gå med i vårt utbildningsprogram som är gratis och lär dig allt om CPR och de fördelar du får av att följa det.

Överensstämmelse med CPR


Distributörerna bör vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de bara släpper ut kablar på marknaden som uppfyller kraven i CPR. Installatörer ansvarar för de kablar de installerar.

Kablar måste först och främst följa CPR när de görs tillgängliga på marknaden. Därför kan kablar, även om de möter de elektriska/mekaniska kraven, men inte CE-märkta enligt CPR, inte installeras, såvida de inte marknadsförts före 1 juli 2017.

Lågspänningskablar är CE-märkta enligt lågspänningsdirektivet (LVD), men överensstämmelse endast med LVD tillåter inte att de används i byggnadsverk. Maximal försiktighet måste ges för att undvika missförstånd för kabelns avsedda användning.

Kablar som är CE-märkta enligt CPR måste ha en prestandadeklaration som ger all information för att skilja mellan äkta kablar certifierade av betrodda anmälda organ från kablar från osäkert ursprung (ansök till My CPR-coachprogram för ytterligare information om Prestandadeklaration och märkning).

På etiketten skrivs information om kabelns prestanda och dess ursprung. Den avsedda användningen och det godkända provningsinstitutet (Notified Body) som visas också tydligt på etiketten för att undvika felaktig användning. Tillverkaren, kabeltypen och brandklassen markeras normalt på själva kabeln.

Prestandadeklarationen (DoP) är normalt en del av den slutrapport som installatören utfärdar för att beskriva en installation. Därför måste Prestandadeklarationen vara tillgänglig för installationsprojektet på det lokala språket, antingen på papper eller digitalt tillhandahålla den information som är märkt på kabeln eller på etiketten.

Checklista för CPR-överensstämmelse

Är kabeln som jag köper och distribuerar korrekt CPR CE-märkt och i enlighet med lokala föreskrifter?

Är kabelns avsedda användning skrivet på etiketten (eller något annat medföljande dokument) i linje med var den skall installeras?

Är Prestandadeklarationen (DoPn) korrekt sammansatt och tillgänglig?